Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin
0916 770 880

Mặt bằng

TỔNG THỂ

TỔNG THỂ

Danube 1

Danube 2

Seine 1

Seine 2

Thames 1

Thames 2

Mekong

Danube

TẦNG 03

Danube TẦNG 03

Danube 1

Danube 2

01
02
03 - Terrace
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Danube

TẦNG 04-16

Danube TẦNG 04-16

Danube 1

Danube 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Danube

TẦNG 17-18-19

Danube Danube

Danube 1

Danube 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14

Seine

Shophouse & Villa

Seine Shophouse & Villa

Seine 1

Seine 2

01 - Villa
02 - Villa
03 - Villa
04 - Shophouse
05 - Shophouse
06 - Shophouse
07 - Shophouse
08 - Shophouse
09 - Shophouse
10 - Shophouse
01 - Villa
02 - Villa
03 - Villa
04 - Villa
05 - Villa
06 - Villa
07 - Shophouse
08 - Shophouse
09 - Shophouse
10 - Shophouse
11 - Villa
11 - Shophouse
12 - Villa
12 - Shophouse
12A - Villa
12A - Shophouse
14 - Villa
14 - Shophouse
15 - Shophouse
16 - Shophouse
17 - Shophouse
18 - Villa

Seine

TẦNG 03

Seine TẦNG 03

Seine 1

Seine 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Seine

TẦNG 04-16

Seine TẦNG 04-16

Seine 1

Seine 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Seine

TẦNG 17-18-19

Seine TẦNG 17-18-19

Seine 1

Seine 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Thames

Shophouse & Villa

Thames Shophouse & Villa

Thames 1

Thames 2

01 - Villa
02 - Villa
03 - Villa
04 - Shophouse
05 - Shophouse
06 - Shophouse
07 - Shophouse
08 - Shophouse
09 - Shophouse
10 - Shophouse
11 - Shophouse
12 - Shophouse
12A - Shophouse
14 - Shophouse
15 - Shophouse
16 - Shophouse
17 - Villa
18 - Villa
01 - Villa
19 - Villa
02 - Villa
20 - Villa
03 - Villa
04 - Villa
05 - Shophouse
06 - Shophouse
07 - Shophouse
08 - Shophouse
09 - Shophouse
10 - Shophouse
11 - Shophouse
12 - Villa
12A - Villa
14 - Villa

Thames

TẦNG 03

Thames TẦNG 03

Thames 1

Thames 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14

Thames

TẦNG 04-16

Thames TẦNG 04-16

Thames 1

Thames 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14

Thames

TẦNG 17-18-19

Thames TẦNG 17-18-19

Thames 1

Thames 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14

Mekong

TẦNG 03

Mekong TẦNG 03

Mekong

Mekong

Mekong

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mekong

TẦNG 04-19

Mekong TẦNG 04-19

Mekong

Mekong

Mekong

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
https://www.westgate.vn/
https://www.westgate.vn/catalog/view/theme/