Nhận thông tin dự án

Họ và Tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Nhắn tin
0916 770 880

Mặt bằng

TỔNG THỂ

TỔNG THỂ

Danube 1

Danube 2

Seine 1

Seine 2

Mekong

Danube

TẦNG 03-16

TẦNG 03-16

Danube 1

Danube 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Danube

TẦNG 17-18-19

TẦNG 17-18-19

Danube 1

Danube 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14

Seine

TẦNG 03-16

TẦNG 03-16

Seine 1

Seine 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Seine

TẦNG 17-18-19

TẦNG 17-18-19

Seine 1

Seine 2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17

Mekong

TẦNG 04-19

TẦNG 04-19

Mekong

Mekong

Mekong

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mekong

http://www.westgate.vn/
http://www.westgate.vn/catalog/view/theme/